Förbundets verksamhet

Provtagningar
Mätningarna kan delas in i mätningar i vattnet och på bottnarna i Östersjön. I vattnet utförs mätningar sydost om Falsterbo-kanalen och söder om Abbekås. Nio gånger per år mellan januari och oktober tas här vattenprover på olika djup. I hela vattenpelaren mäts vattentemperaturen, salthalten, och syrehalten med CTD-sond. Mängden av olika kväve- och fosforföreningar samt kisel mäts i ytvattnet. Vid ytan och vid botten mäts havsströmmens riktning och hastighet.

Växtplankton är mikroskopiska havsväxter som har en mycket stor betydelse för livet i havet. De utnyttjar solljuset och sitt klorofyll för att tillväxa med hjälp av de näringsämnen som finns i vattnet. Därför mäts också klorofyllhalten och planktonens artsammansättning och antal från ytan och ned till 10 m djup. Planktonens olika typer av arter och deras antal studeras, bl.a. för att kunna varna för blomningar av blågröna bakterier under sommaren.

På botten studeras både djur- och växtlivet. Vid Stavsten (väster om Trelleborg) och vid Ystad studeras makroalgerna, dvs blåstång, sågtång och gaffeltång och alla de mindre algarterna, i augusti varje år. Algerna utnyttjas som föda av en del kräftdjur. De stora tångruskorna är också viktiga skydds- och uppväxtplatser för småfisk och kräftdjur.

Vid Fredshög (väster om Trelleborg) och vid Ystad studeras en annan typ av växter, nämligen ålgräset. Ålgräs är en kärlväxt, dvs växten blommar precis som en vanlig landväxt. Ålgräset har en stor betydelse för att stabilisera sanden på botten och ålgräsängar utgör ett viktigt skydd för många småfiskar och kräftdjur. Ålgräset studeras i augusti varje år.

På grunda sandbottnar studeras både de djur som lever i sedimentet och de som lever ovanför sedimentytan i vegetationen. Detta görs vid Kämpinge, Stavsten, Abbekås och Ystad i augusti varje år. De grunda sandområdena är ofta rika på djur och de utnyttjas av både flatfiskar och torsk som födoområden. Även många fågelarter finner här rikligt med föda. Det är därför viktigt att områdena övervakas så att de kan bevaras.
Tyvärr är det ju inte bara kustens kommuner och industrier som påverkar. Förhållanden i hela Östersjön påverkar även sydkusten, varför de lokala ansträngningarna för att förbättra kustmiljön endast är en del i ett stort nationellt och internationellt miljöarbete. Inte desto mindre är de lokala förbättringarna som gjorts och fortfarande görs av betydelse för den lokala miljön.

Arbetsplan för 2021

Verksamheten bedrivs i form av ett kontrollprogram. Syftet med kontrollprogrammet är att undersöka kustvattnens status och utveckling. Genom samordningen mellan kommuner och företag av provtagningar och utvärderingar erhålls besparingar både vad gäller kostnader och resurser.

Målet för recipientkontrollen (kontrollen av kustvattnens status och utveckling) är att kartlägga tillståndet i Östersjöns kustvatten samt att belysa effekterna i miljön av de utsläpp av förorenande ämnen som sker till vattenområdet. Kontrollen skall kunna visa effekterna av vidtagna åtgärder och ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddsåtgärder.

Kontroll av kustvattnens status och utveckling på Sydkusten har genomförts sedan 1992. Toxicon AB har för förbundets räkning utföra provtagningar och redovisningar i enlighet med provtagningsprogrammet sedan starten 1992. Kontraktet har förlängts i treårs perioder. Sydkustens Vattenvårdsförbund beslöt att för perioden 2019-2021 ge Toxicon AB i uppdrag att genomföra kontrollprogrammet. Från och med september 2019 har NIRAS Sweden AB tagit över all marin verksamhet från Toxicon med all personal och utrustning och avtalet för perioden är därmed enligt beslut övertaget av Niras. Kontrollprogrammet omfattar förutom hydrografi-, bottenfauna-, makroalg-, ålgräsprovtagning även undersökning av miljögifter i musslor samt djurplankton.

Undersökningsprogrammet har kompletterats med djurplanktonundersökning för att besvara frågan hur tillgången på föda för fisk ser ut.

Under senare år har Sydkustens Vattenvårdsförbund erhållit ett bidrag från länsstyrelsen i Skåne för provtagning av hydrografi och växtplankton vid en station vid Abbekås. Även för 2021 kommer provtagning av hydrografi och växtplankton att ske vid en station belägen utanför Abbekås.

Under 2021 kommer redovisning av resultaten efter provtagning enligt basprogrammet att ske varje provtagningsmånad. Vidare kommer en årsrapport att sammanställas innehållande undersökningsresultat och utvärdering.

Vart tredje år skall enligt kontrollprogrammet en undersökning av miljögifter i blåmusslor genomföras. Undersökning av miljögifter i blåmusslor har genomförts 2008, 2011 och 2014, 2017 samt 2020.

Provtagningsprogrammet kommer för år 2021 att ske i följande omfattning vad gäller provtagning, analys, redovisning och utvärdering av kemisk fysikaliska parametrar i vatten, växtplankton, djurplankton, bottenfauna, makroalger och ålgräsängar. Inom ålgräsprovtagningen och makroalger kommer djuputbredningen att dokumenteras i fortsättningen. Kartan visar provpunkternas (sifferkodade) placering längs kusten.