SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

 

 

VERKSAMHET RAPPORTER NYHETER
START ARBETSPLAN MEDLEMMAR STYRELSE

 

 

bild1

 

Nyheter under 2017

Januari-april
Hydrografi- och planktonprovtagningarna har utförts utan problem under årets första månader, trots det bitvis mycket hårda vädret i början av året.
Den normala vårblomningen verkar ha uteblivit även i år. Det har varit dominans av mixotrofa ciliater istället för den normala vårblomningen med kiselalger. Samma sak har observerats i södra Öresund och Hanöbukten.

Maj-oktober
Provtagningar av hydrografi har utförts utan problem under maj, och juli till och med oktober. Under augusti-oktober utförs alla undersökningar av bottenvegetation och bottenfauna, och blåmusslor insamlas för miljögiftsanalys. Under november-december utförs inga undersökningar. Vi startar upp igen i januari 2018 med hydrografi- och planktonundersökningar.

 

 

AlgrasSVF2011 isvinterLxkopia musslor
P103005220090918at081058 Parvicardiumhauniense Chorda
 Sydkustens Vattenvårdsförbund 	Per-Arne Johansson,

 

MEDLEMMAR MEDLEMMAR